Player Search

Ranking for Magic

Rank Username Level Experience
1 Lemiron 99 79,560,138
2 Iron T 99 50,675,524
3 Ulti Ironic 99 38,944,387
4 Dinoiron 99 18,003,355
5 Cal 99 16,957,880
6 Die And Quit 99 16,327,663
7 Iron Kiwi 99 14,344,880
8 Iron Charlan 99 13,901,666
9 Iron Chumlee 99 13,307,719
10 Free Adnan 99 13,053,456
11 Iron Wizard 97 11,597,714
12 Moses802 92 7,089,052
13 Iron Ajax 91 6,489,800
14 VillageIdiot 86 3,898,254
15 Baking Soda 85 3,556,768
16 Boris 85 3,541,034
17 PooDangles 83 2,924,787
18 U I R0 N 82 2,625,350
19 Pippin 82 2,477,708
20 Iron Gillers 79 1,809,999