Player Search

Ranking for Magic

Rank Username Level Experience
1 Lemiron 99 80,266,086
2 Chris T 99 51,239,494
3 Ulti Ironic 99 39,362,563
4 Dinoiron 99 18,003,355
5 Cal 99 17,326,010
6 Die And Quit 99 16,327,663
7 Iron Kiwi 99 14,344,880
8 Iron Charlan 99 14,188,703
9 Iron Chumlee 99 13,307,719
10 Free Adnan 99 13,053,456
11 Iron Wizard 99 13,039,217
12 Moses802 97 11,284,360
13 UIM Drixiss 94 8,422,896
14 Iron Ajax 91 6,489,800
15 VillageIdiot 86 3,898,254
16 Baking Soda 85 3,556,768
17 Boris 85 3,541,034
18 PooDangles 83 2,924,787
19 Turho 83 2,754,968
20 Bushel 83 2,724,533